การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ถอดบทเรียน”

 
 

งานพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ถอดบทเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี อ.นภินทร ศิริไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน สำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นวิทยากรบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex Mahidol

 

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี