ชมย้อนหลัง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเล่าเร้าพลัง

 

 

ลำดับ

หัวข้อ

วิทยากร

วันเดือนปี

VDO

เอกสารการบรรยาย

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเล่าเร้าพลัง

พว.พัชระกรพจน์ ศรีประสาร และ พว.นิภาวรรณ ศรีโยหะ 
หน่วยพยาบาลบริการชุมชน งานการพยาบาลสนับสนุนการรักษา ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

ดาวน์โหลดที่นี่