การสัมมนาวิชาการ "พิษวิทยาและยาต้านพิษร่วมสมัย"

การสัมมนาวิชาการ

เรื่อง "พิษวิทยาและยาต้านพิษร่วมสมัย"

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557
โรงแรมเซ้นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น