ตารางวันประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology

ตารางวันประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology

ประจำปี 2560-2561

 

ครั้งที่ วัน เวลา                              สถานที่
1

วันพฤหัสบดีที่  19 ตุลาคม  พ.ศ. 2560

13.00 - 15.00

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

2

วันพฤหัสบดีที่ 16  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

13.00 - 15.00

 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

3

วันพฤหัสบดีที่  21 ธันวาคม  พ.ศ. 2560

13.00 - 15.00

  คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

4

วันพฤหัสบดีที่  18 มกราคม พ.ศ. 2561

13.00 - 15.00

 คณะแพทยศาสตร์์ศิริราชพยาบาล

5

วันพฤหัสบดีที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

13.00 - 15.00

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6

วันพฤหัสบดีที่  15 มีนาคม  พ.ศ. 2561

13.00 - 15.00

  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

7

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน  พ.ศ. 2561

13.00 - 15.00

  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

8

วันพฤหัสบดีที่  17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

13.00 - 15.00

  คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

9

วันพฤหัสบดีทีี่  21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

13.00 - 15.00

  คณะแพทยศาสตร์์ศิริราชพยาบาล

10

วันพฤหัสบดีที่   19 กรกฏาคม  พ.ศ. 2561

13.00 - 15.00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11

วันพฤหัสบดีที่   16  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

13.00 - 15.00

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

12

วันพฤหัสบดีที่  20  กันยายน  พ.ศ. 2561

13.00 - 15.00

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง