ตารางวันประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำปี 2557

 

ตารางวันประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology

ประจำปี 2557

 

ครั้งที่ วัน เวลา                              สถานที่
1

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

13.00 - 15.00   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

13.00 - 15.00   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

13.00 - 15.00   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
4

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

13.00 - 15.00  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

13.00 - 15.00   คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
6

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

13.00 - 15.00   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
7

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

13.00 - 15.00   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

13.00 - 15.00   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
9

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

13.00 - 15.00   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง