Toxicology in the news
Ramathibodi Poison Center  

You are here

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Electronic Cigarette Health Information and Regulatory Considerations 

การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย  

ในหัวข้อเรื่อง  

Electronic Cigarette

Health Information and Regulatory Considerations 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สหภูมิ ศรีสุมะ

ศูนย์พิษวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

(คลิก)

พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
เพิ่มเพื่อน