การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Jellyfish Envenomation In Thailand

การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ณ ห้อง Call Center ศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง "Jellyfish Envenomation In Thailand"

โดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย

ศูนย์พิษวิทยา และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

(คลิก)