การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Psilocybin A friend or a foe?

 

การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง  

Psilocybin A friend or a foe? 

โดย อาจารย์แพทย์หญิงสุทธิมน  ธรรมเตโช

สาขาพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

(คลิก)