การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ข้อมูลทางการแพทย์ของกัญชาและกระท่อม

การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ณ ห้อง Call Center ศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง "ข้อมูลทางการแพทย์ของกัญชาและกระท่อม"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิ ศรีสุมะ

ศูนย์พิษวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

(คลิก)