การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Spider and Spider Bites in Thailand

 

 

การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ณ ห้อง Call Center ศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง "Spider and Spider Bites in Thailand"

โดย อาจารย์ ดร.บุปผา เพชรรัตน์  

จากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

(คลิก)