พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Toxicology in the news
Ramathibodi Poison Center  

You are here

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การระบุชนิดพืชพิษในประเทศไทย

การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ณ ห้อง Call Center ศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง "การระบุชนิดพืชพิษในประเทศไทย"

โดย อาจารย์ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล

จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล