พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Toxicology in the news
Ramathibodi Poison Center  

You are here

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเห็ดพิษ

 

การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ณ ห้อง Call Center ศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเห็ดพิษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์