ตารางวันประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำปี2558

ตารางวันประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology

ประจำปี 2558

 

ครั้งที่ วัน เวลา                              สถานที่
1

วันพฤหัสบดีที่  22มกราคม        พ.ศ. 2558

13.00 - 15.00

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

2

วันพฤหัสบดีที่  26 กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2558

13.00 - 15.00

 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

3

วันพฤหัสบดีที่  26 มีนาคม        พ.ศ. 2558

13.00 - 15.00

  คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

4

วันพฤหัสบดีที่  23 เมษายน       พ.ศ. 2558

13.00 - 15.00

 คณะแพทยศาสตร์์ศิริราชพยาบาล

5

วันพุธที่            27 พฤษภาคม   พ.ศ. 2558

13.00 - 15.00

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6

วันพฤหัสบดีที่  25 มิถุนายน      พ.ศ. 2558

13.00 - 15.00

  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

7

วันพุธที่            22 กรกฎาคม    พ.ศ. 2558

13.00 - 15.00

  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

8

วันพฤหัสบดีที่  27 สิงหาคม       พ.ศ. 2558

13.00 - 15.00

  คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

9

วันพุธที่           23 กันยายน       พ.ศ. 2558

13.00 - 15.00

  คณะแพทยศาสตร์์ศิริราชพยาบาล

10

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม         พ.ศ. 2558

13.00 - 15.00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11

วันพุธที่           25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

13.00 - 15.00

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

12

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม       พ.ศ. 2558

13.00 - 15.00

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง