อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เวลาเข้าเยี่ยมหอผู้ป่วยอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

รหัส ชื่อหอผู้ป่วย เวลาเข้าเยี่ยม
SDIPD 61 Ward 61 ทารกแรกเกิด สามารถเข้าเยี่ยมได้เฉพาะคุณพ่อคุณแม่
SDIPD 62 Ward 62 08.00-20.00 น.
SDIPD 63 Ward 63 08.00-20.00 น.
SDIPD 64 Ward 64 08.00 - 20.00 น.
SDIPD 65 Ward 65 08.00 - 20.00 น.
SDIPD 71 Ward 71 เป็นศูนย์วินิจฉัยการรักษาโรคนอนหลับ
SDIPD 72 Ward 72 08.00 - 20.00 น.
SDIPD 73 Ward 73 08.00 - 20.00 น.
SDIPD 74 Ward 74 08.00 - 20.00 น.
SDIPD 75 Ward 75 08.00 - 20.00 น.
SDIPD 76 Ward 76 08.00 - 20.00 น.
SDIPD 81 Ward 81 08.00 - 20.00 น.
SDIPD 82 Ward 82 08.00 - 20.00 น.
SDIPD 83 Ward 83 08.00 - 20.00 น.
SDIPD 84 Ward 84 ว่าง
SDIPD 85 Ward 85 08.00 - 20.00 น.
SDIPD 86 Ward 86 08.00 - 20.00 น.
SDIPD 95 Ward 95 ว่าง
SDIPD 96 Ward 96 ว่าง
SDIPD 99 ห้อง VIP President Suite ว่าง
SDCCU9         หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) 11.00 - 14.00 น. / 17.00 - 21.00 น.
SDICU51
 
หอผู้ป่วยวิกฤต(ICU)
 
11.30 - 13.30, 18.00 - 20.00 น.
SDICU92 หอผู้ป่วยวิกฤต(ICU) 11.00 - 14.00, 18.00 - 21.00 น.
SDICU95
 
หอผู้ป่วยวิกฤต(ICU)
 
11.00 - 14.00, 18.00 - 21.00 น.