You are here

อาคารออร์โธปิดิกส์

เวลาเข้าเยี่ยมหอผู้ป่วยอาคาร 5
รหัส ชื่อหอผู้ป่วย เวลาเข้าเยี่ยม
1TI ออร์โธปิดิกส์กึ่งวิกฤต 1 1.00 - 15.00 น. / 17.00 - 20.00 น.
1RH เวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด)  08.00 – 20.00 น.
2TP ออร์โธปิดิกส์ (พิเศษ) 11.00 – 20.00 น.
2TC ออร์โธปิดิกส์สามัญชาย - หญิง - เด็ก 11.00 – 20.00 น.