อาคารหลัก

เวลาเข้าเยี่ยมหอผู้ป่วยอาคารหลัก (อาคาร 1)
รหัส ชื่อหอผู้ป่วย เวลาเข้าเยี่ยม
3IC วิกฤต  ICU 11.00 – 13.00 น. / 16.00 - 20.00 น.
3NWE โสตฯสามัญหญิง 11.00 – 20.00 น.
3NWY จักษุสามัญหญิง 11.00 – 20.00 น.
4NE1 พิเศษสูติ - นรีเวช 11.00 – 20.00 น.
4NE1 สูติกรรมพิเศษทางรกแรกเกิด 3 11.00 – 20.00 น.
4NW นรีเวช 11.00 – 13.00 น. /   16.00 - 20.00 น.
4SE ห้องคลอดสามัญและพักฟื้น 17.00 - 16.00 น.
(ให้ติดต่อเคาน์เตอร์พยาบาลเข้าได้บางกรณี)
4SP ICUบำบัดทารกแรกเกิด (เด็ก4) 10.00 – 20.00 น.
(13.00 -14.00 น. ห้ามเยี่ยม)
5IC หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 12.00 – 14.00 น.
(ถ้าไม่มีติดหัตถการ)
5NB อุบัติเหตุไฟไหม้ BURN 11.00 - 13.00 น. / 15.00 - 18.00 น. 
5NE ศัลยกรรมพิเศษ 07.00 - 20.00 น.
5NW กึ่งวิกฤตศัลยกรรม ชาย - หญิง 11.00 - 13.30 น. / 16.00 - 20.00 น.
5SE ศัลยกรรมหญิง 11.00 - 13.00 น. / 15.00 - 20.00 น.
5SW ศัลยกรรมชาย 11.00 - 13.30 น. / 15.00 - 20.00 น.
6NEE พิเศษ โสตฯ 11.00 - 20.00 น.
6NEY พิเศษ จักษุ 11.00 - 20.00 น.
6NWY จักษุโสตฯสามัญชาย 11.00 - 20.00 น.
6NWE โสตฯสามัญชาย 11.00 - 20.00 น.
6SE1 สูติ - นรีเวช 11.00 - 13.00 น. / 16.00 - 20.00 น.
6SE2 ทารกแรกเกิด 1 11.00 - 13.00 น. / 16.00 - 20.00 น.
6SW1 สูติกรรม 11.00 - 13.00 น. / 16.00 - 20.00 น.
6SW2 ห้องทารกแรกเกิด 11.00 – 13.00 น. / 16.30 - 20.00 น.
7NW อายุรกรรมชาย - หญิง 11.00 - 13.00 น. / 17.00 - 20.00 น.
7NE อายุรกรรมพิเศษ 06.00 - 20.00 น.
7SE อายุรกรรม หญิง 1 11.00 - 20.00 น.
7SW อายุรกรรมชาย 1 11.00 - 13.00 น. / 15.00 - 20.00 น.
8IC วิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) 11.00 - 20.00 น.
8NC กึ่งวิกฤตเด็ก (เด็ก 1) 11.00 - 20.00 น.
8NE เด็กโรคติดเชื้อ (เด็ก3) 11.00 - 20.00 น.
8NW โรคเด็กโรคทั่วไป (เด็ก2) 11.00 - 20.00 น.
8SE โรคทั่วไปเด็กเล็ก (เด็ก 5) 11.00 - 20.00 น.
8SW เคมีบำบัดและปลูกถ่ายไขกระดูกเด็ก (เด็ก7) 11.00 - 20.00 น.
9CC CCU สวนหัวใจผู้ใหญ่ 11.00 - 13.00 น. / 17.00 - 20.00 น.
9IC ICU 11.00 - 20.00 น. 
(ถ้า 13.00 หมอมาดูอีก1 รอบ)
9NE ศัลยกรรมเด็ก 11.00 - 12.00 น. / 13.00 - 15.00 น.
9PC     วิกฤตเด็ก (PICU)  11.00 - 20.00 น.
(ถ้าไม่มีติดหัตถการ) 
9SE ศัลยกรรมชาย - หญิง 11.00 -13.30 น. / 14.30 - 20.00 น.
9SW  อายุรกรรมชาย - หญิง 2  11.00 -13.00 น. / 15.00 - 20.00 น.