You are here

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

             ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต้นกล้ารามาธิบดี มุ่งให้การสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาแพทย์ในการทำวิจัย จึงอยากทราบข้อมูลความก้าวหน้าของการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้ข้อมูลในเตรียมการรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการทำวิจัยต่อไป จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
 
 
URL ตอบแบบประเมิน   https://goo.gl/5gB56E
 
ขอบคุณในความร่วมมือ
 
โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map