You are here

ภาพกิจกรรม DEAN’s PARTIEs 2018

 

สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 

งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรม DEAN’s PARTIEs 2018 โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม รวมทั้งชี้แจงที่มาและความสำคัญของโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ภายในงานยังมีกิจกรรม TED TALK: ความสำคัญของการทำวิจัยกับการเรียนรู้วิชาชีพแพทย์ จากอาจารย์แพทย์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map