You are here

ภาพกิจกรรม Research Camp 2021

Research Camp 2021#1 (On sightseeing)
 

     สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 

    งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2021 (On sightseeing#1)” ณ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงความสำคัญของการทำวิจัยกับการเรียนรู้วิชาชีพแพทย์ และมี อ.ดร.ฐิติวัฒน์  สังขวร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และชี้แจงแนวทางการดำเนินการวิจัย ภายในงานมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็น อีกทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) สาขาพรีคลินิก และได้รับความสนใจจากนักศึกษาแพทย์เป็นอย่างมาก
Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map