You are here

การประเมินโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2564

การประเมินโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2564

         ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต้นกล้ารามาธิบดี มุ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาแพทย์ในการทำวิจัย การเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิจัยในต่างประเทศ และพัฒนาผลงานวิจัยของตนเองให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
         จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ความเห็นต่อการดำเนินโครงการ ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงโครงการฯ ให้มีความสมบูรณ์และอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในการทำวิจัยต่อไป

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ==> https://forms.gle/5sZDCJfhN5t5H4UG9 
สำหรับนักศึกษา ==>  https://forms.gle/PdTryaaeimXxZCJB6

 

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map