การประเมินโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2564

การประเมินโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2564

         ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต้นกล้ารามาธิบดี มุ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาแพทย์ในการทำวิจัย การเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิจัยในต่างประเทศ และพัฒนาผลงานวิจัยของตนเองให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
         จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ความเห็นต่อการดำเนินโครงการ ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงโครงการฯ ให้มีความสมบูรณ์และอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในการทำวิจัยต่อไป

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ==> https://forms.gle/5sZDCJfhN5t5H4UG9 
สำหรับนักศึกษา ==>  https://forms.gle/PdTryaaeimXxZCJB6