You are here

ภาพกิจกรรม Research Camp 2017 # I

Research Camp 2017 # I
 
สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 
     งานบริหารการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Research Camp 2017 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี โดยมี ผศ.นพ.อุษณรัสมิ์  อนุรัฐพันธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ และขั้นตอนในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ภายในงานมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยสาขาต่างๆ และรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็น โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาแพทย์เป็นอย่างมาก      
     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้อง 910 BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map