You are here

ภาพกิจกรรม Dean's PARTIEs & Science Fair 2020

 

สามารถดูภาพกิจกรรมและการถ่ายทอดสดย้อนหลังทั้งหมด 

     โครงการต้นกล้ารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Dean’s PARTIEs & SCIENCE FAIR 2020 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงความสำคัญของการทำวิจัยกับการเรียนรู้วิชาชีพแพทย์ ในช่วง TED TALK ภายในงานยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการต้นกล้ารามาธิบดี 

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

โปสเตอร์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ

 Inspiration of Research

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map