You are here

กิจกรรม Research camp ครั้งที่ 3 (On-site) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม Research camp ครั้งที่ 3 (On-site) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม Research Camp ครั้งที่ 3 (On-site) ประจำปีการศึกษา 2565 

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ ห้องบรรยาย 2C2 อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัย 2 ชั้น 2  โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
ชั้น 3, 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map