ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม แลกเปลี่ยนความรู้ การเขียนข้อวินิจฉัยและบันทึกทางการพยาบาล