เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 องค์กรแพทย์รามาธิบดี ร่วมดูงานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาก...

 

ณ ศูนย์สร้างเสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

 

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559