คณะกรรมการองค์กรแพทย์

คณะกรรมการองค์กรแพทย์ ชุดที่ 2 สิงหาคม 2562 - กันยายน 2565

   
                   

ผศ.ดร. นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์

ประธานองค์กรแพทย์รามาธิบดี     

E-mail:tulyapruek@gmail.com

                   

ผศ. นพ.ปวิน นำธวัช

รองประธานองค์กรแพทย์รามาธิบดี

E-mail: Pawinpawin@gmail.com

                  

ผศ. นพ.ปุงควะ ศรีเจริญ

กรรมการองค์กรแพทย์รามาธิบดี

E-mail: pungkawa@hotmail.com

 

                   

อ. นพ.คณิต เต็มไตรรัตน์

กรรมการองค์กรแพทย์รามาธิบดี

E-mail: kanit.tony@gmail.com

 

                   

อ. นพ.วราวุฒิ สุขเกษม

กรรมการองค์กรแพทย์รามาธิบดี

E-mail: dr.warawutsukkasem@gmail.com

                    

อ.นพ. ชูทิศ กี่สกุล

กรรมการองค์กรแพทย์รามาธิบดี

E-mail: c_keesakul@hotmail.com

                   

อ.พญ.บุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร 

กรรมการองค์กรแพทย์รามาธิบดี

E-mail: boontip.tip@mahidol.ac.th

                  

อ.พญ.ปวรี ศรัยสวัสดิ์

กรรมการองค์กรแพทย์รามาธิบดี

E-mail: ninpawaree@hotmail.com

                 

นพ.ธีรพจน์ ธรรมาพาเลิศ

กรรมการองค์กรแพทย์รามาธิบดี

E-mail: aulaautung@hotmail.com

              

พญ. ไอลดา ไชยศรี

กรรมการองค์กรแพทย์รามาธิบดี

E-mail: I_chaisn@hotmail.com

             

รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย

ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี

E-mail: jumroont@yahoo.com

                  

นพ.นที สาครยุทธเดช

ประธานคณะทำงานแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

E-mail: natee.syutthadej@@gmail.com

                 

 

พญ.อรอนงค์ ชนะจรัญวิทย์

ประธานคณะทำงานผู้แทนแพทย์ประจำบ้าน

E-mail:annanongra@gmail.com

                 

 

ทพญ. ธนพร ทองจูด

เลขานุการองค์กรแพทย์รามาธิบดี

E-mail: odile898@yahoo.com                   

               

อ. นพ.เชาวนันท์ พรวรากรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการองค์กรแพทย์รามาธิบดี

E-mail: chaowanunp@gmail.com