คณะกรรมการองค์กรแพทย์

คณะกรรมการองค์กรแพทย์  

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จันทร์ชัย  เจรียงประเสริฐ 

Assoc.Prof.Chanchai Jariengprasert, MD  

ประธานองค์กรแพทย์รามาธิบดี     

E-mail: chanchai.jar@mahidol.ac.th
cjarieng@gmail.com

รองศาสตราจารย์ พล.อ.ต. นายแพทย์วิชาญ  เปี้ยวนิ่ม 

Assoc.Prof.Vichan Peonim, MD

รองประธานองค์กรแพทย์รามาธิบดี

E-mail: nitivejrama@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงณัฎฐา  รัชตะนาวิน 

Assoc.Prof.Natta  Rajatanavin, MD

E-mail: natta.rama@gmail.com

 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ์ 

Prof.Aroonwan  Preutthipan, MD

E-mail: aroonwan.pre@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ ร.ท. นายแพทย์จุมพล  วิลาศรัศมี 

Prof.Chumpon  wilasrusmee, MD

E-mail: chumpon.wil@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ น.ต.หญิง แพทย์หญิงจันทร์จิรา  ชัชวาลา

Assoc.Prof.Janjira  Jatchavala, MD

E-mail: janjira.jat@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงทยา  กิติยากร 

Assist.Prof.Taya  Kitiyakara, MD

E-mail: tayakiti@gmail.com

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศธร  ฉันท์พลากร 

Assoc.Prof.Pongsthorn Chanplakorn, MD

E-mail: pongsthorn.cha@mahidol.ac.th

อาจารย์ นายแพทย์ชูทิศ  กี่สกุล 

Chuthit  Keesakul, MD

E-mail: c_keesakul@hotmail.com

แพทย์หญิงญาณินี  วรกิจธำรงค์ชัย 

Yaninee  Worakijthamrongchai, MD

E-mail: kibnterm@hotmail.com

ทันตแพทย์หญิงธนพร  ทองจูด

Thanaporn Thongjood, D.D.S.

E-mail: odile898@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

Assist.Prof.Chalermpong Chatdokmaiprai, MD

ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี

E-mail: chalermpong.cha@mahidol.edu

 

 

 

ประธานคณะทำงานแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

E-mail:

 

 

 

แพทย์หญิงปรีชญา ไตละนันท์

Preechya Tailanandana, MD

ประธานคณะทำงานผู้แทนแพทย์ประจำบ้าน

E-mail:                    

 

 

อาจารย์ แพทย์หญิงโรจนี  เลิศบุญเหรียญ 

Rojjanee Lertbunrian, MD

เลขานุการองค์กรแพทย์รามาธิบดี

E-mail: rojjanee.cer@mahidol.ac.th