ดูงานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

       เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 รศ. นพ.จันทร์ชัย  เจรียงประเสริฐ ประธานองค์กรแพทย์รามาธิบดีและคณะ  ได้ไปดูงานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการขององค์กรแพทย์ โดยได้รับการต้อนรับจาก รศ. นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะ