เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรแพทย์ กับ Mr.Anthony Wagemakers

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. องค์กรแพทย์รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์กรแพทย์ 6 สถาบัน โดยเชิญ Mr.Anthony Wagemakers จากแคนาดา ที่ปรึกษาสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาและยกระดับองค์กรแพทย์สู่ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 9 ห้อง 910 A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี