ขอประกาศใช้กระบวนการสำคัญของการทำมาตราฐาน (Service Level Agreement : SLA)
 

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิท...

  ลิงก์ที่น่าสนใจ

งานกฎหมาย
งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-201-0036  ,  02-201-0047  ,  02-201-0048 
โทรสาร   : 02-201-0046