"รักษาการแทน"

"รักษาการแทน"

นายกฤตภาส  หอมกระแจะ
นิติกร  งานกฎหมาย
                      ครั้งที่แล้วผมได้เขียนบทความ เรื่อง จะ “รักษา” อย่างไรดี  กล่าวให้ทราบพอสังเขปไปแล้วว่า             มหาวิทยาลัยมหิดลใช้แต่เพียงคำว่า “รักษาการแทน” เท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง
หรือจะเป็นกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ตาม ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑  

                 วันนี้จะขอเรียนให้ทราบกรณี “รักษาการแทน” แต่จะกล่าวเฉพาะประเด็นการรักษาการแทนกรณีที่มี    ผู้ดำรงตำแหน่งแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เท่านั้น (ไม่รวมถึงการรักษาการแทนกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง)         เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น

               พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า

        “ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทน  ถ้ามี                     รองอธิการบดีหลายคนให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมายให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน”   

            ทั้งนี้ สำหรับการรักษาการแทน ตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงานภายในวิทยาเขต/คณะนั้น  ให้นำมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย

              ดังนั้น กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้าหน่วยงานภายในวิทยาเขต/คณะ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ถ้ามีรองอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และรองหัวหน้าหน่วยงานภายในวิทยาเขต /คณะฯ หลายคนให้รองอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และรองหัวหน้าหน่วยงานภายในวิทยาเขต /คณะฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน

           ถ้า มิได้มีการมอบหมาย  ให้รองอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และรองหัวหน้าหน่วยงานภายในวิทยาเขต /คณะฯ แล้วแต่กรณี ที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทนรักษาการแทน

            แล้วมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมว่า ถ้าหากกรณีไม่มีรองอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และรองหัวหน้าหน่วยงานภายในวิทยาเขต /คณะฯ เลยสักคน    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการอย่างไร 

           คำตอบก็คือ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนต่อไป

           ท้ายนี้หวังว่าจะไขข้อข้องใจของใครหลายคนได้นะครับ