นักศึกษาที่มีคะแนนสอบภาษาอังฤษ IELTS หรือ TOEFL ผ่านตามเกณฑ์ สามารถยื่นเรื่องเพื่อเบิกค่าสอบภาษาอังกฤษประจำปี 2565 นี้ได้แ...