ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

 
 
งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานอวยพรบัณฑิตศึกษา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559 ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยมี ศ. พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา เป็นประธานในการกล่าวอวยพรแก่บัณฑิต เมื่อวันที่ 11 กันายน 2560 ณ ห้อง 910AB ชั้น9 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล