พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โมสรนักศึกษารามาธิบดี ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา  ขอเชิญคณาอาจารย์ และนักศึกษารามาธิบดี ทุกหลักสูตร ร่วมงาน พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี