งานอวยพรบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานอวยพรบัณฑิต  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้อวประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิตติ์