คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ งานการศึกษาหลังปริญญา

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ งานการศึกษาหลังปริญญา

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และกลยุทธ์ในการดูแลเรื่องงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สวัสดิการ

และทุนเพื่อเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายงานด้านบัณฑิตศึกษาต่อไป