รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ระดับหลักสูตร MU AUN-QA

 
 
    กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ระดับหลักสูตร MU AUN-QA ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (นานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมิน วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 905 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี