เยี่ยมชมดูงานบัํณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ในวันที่ 10 มกราคม 2561 งานการศึกษาหลังปริญญาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนำโดย ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานบัํณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 มกราคม 2561 เพื่อเรียนรู้เเละเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสองสถาบัน