โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและกลุ่มสาขาโภชนศาสตร์เข้าอวยพรปีใหม่รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและผศ.ดร.ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ กลุ่มสาขาโภชนศาสตร์เข้าอวยพรปีใหม่รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

คณะทำงานโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและผศ.ดร.ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ กลุ่มสาขาโภชนศาสตร์เข้าอวยพรปีใหม่ 2559 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์