ประกาศรับสมัคร ขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจาปี ๒๕๖5)

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี

ประกาศรับสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจาปี 2565)

สามารถติดตารายละเอียดได้ที่ 
https://web.parliament.go.th/view/62/king_prajadhipok_foundation/TH-TH