สถาบันปัณณทัต ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา และ แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต จำนวน 4 อัตรา ประจำปีการฝึกอบรม 2567

 

สถาบันปัณณทัต

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
จำนวน 4 อัตรา และ แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต จำนวน 4 อัตรา ประจำปีการฝึกอบรม 2567

https://pannatat.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/221748

ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองได้ที่ สถาบันปัณณทัต กรมอนามัย
อาคาร 7 ชั้น 6 เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
pannatat.institute@gmail.com โทร. 0 2590 4564 และ
0 2590 4279