ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Program)

ด้วยสถาบันพระบรมราชนชนก ได้ร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
ในการดำเนินการโครงการ Expansion of NCD Researh Capacity in Thailand with Outreach to indonesia  ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการหลัก
Chronic Non-Communicable Diseasas and Disorders Across  the Lifespan : Fogarty International Research Training Award (NCD - LIFESPAN) (D43)

ซื่งได้รับทุนสนัลสนุนจาก Fogarty Internation Center of the National Institutes of Health (NIH) เป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - พฤษภาคม 2567
โดยมีจุประสงค์ เพื่อพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชขนก บุคลากรสุขภาพซึ่งปฏิบัติในระบบสุขภาพของประเทศไทย อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
และอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนิเซียที่เข้าร่วมโครงการนักวิจัย หลังปริญญาเอก (Postdoctoral Program)
ระยะเวลา 2 ปี ในประเด็นโรคเรื้อรัง

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ d43postdoctorate.umichsites.org 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 64 ถึงวันที่ 15 เมษายน 65
หามีข้อซักถามสามารถติดต่อ คุณเบญจพร รัชตารมย์ กองบริหารวิชาการ 025901809 หรือ 0816928586