หลักสูตร Endnote Bibliographic Management Tools

หลักสูตร Endnote Bibliographic Management Tools การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รู้จักการใช้งานโปรแกรม Endnote 20 เพื่อสนับสนุนการทำงาน และการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม สำหรับการทำผลงานทางวิชาการ, การทำวิทยานิพนธ์, การทำผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานโปรแกรม Endnote 20 ได้อย่างถูกต้อง

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

เป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ Internet เบื้องต้นได้

มีความสนใจในการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote 20

สามารถเข้าร่วมอบรมได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร

 

 สมัครเข้าร่วมอบรม

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมลงทะเบียนได้ที่ "ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมอบรม" ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

  • รุ่นที่ 1 : อบรมในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
    สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

  • รุ่นที่ 2 : อบรมในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
    สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565

จัดอบรมในรูปแบบ Hybrid Training ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกเข้าร่วมอบรมได้ระหว่าง

  • Onsite : รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 101 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • Online : by Webex Meeting

 Overview

การใช้ประโยชน์ของ Endnote 20 สำหรับการผลิตผลงานวิชาการ, หรือบทความวิชาการ

การสร้างคลังเก็บข้อมูลใหม่ (New Library) และการเปิดคลังเก็บข้อมูลเดิม (Existing Library)

การจัดการข้อมูลในแบบกลุ่ม

การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาสร้างรูปแบบบรรณานุกรม (Bibliography)

 

 กำหนดการจัดอบรม

รุ่นที่ 1 : ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

รุ่นที่ 2 : อบรมในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

Download กำหนดการอบรม 

 

 วิทยากร

อาจารย์จิรวัฒน์ พรหมพร 

หัวหน้งานฝ่ายสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

 

ผู้ประสานงาน

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กุลภัทร นุกิจรังสรรค์
โทรศัพท์. 0 2849 6029
E-mail : kulpat.nuk@mahidol.ac.th

หรือ

คุณจุไรรัตน์ สมพงษ์
โทรศัพท์. 0 2849 6038
E-mail : churairat.som@mahidol.ac.th

https://muit.mahidol.ac.th/training_endnote20-2022.html