EP.3 หัวข้อ “ทริคง่ายๆ เพื่อให้ได้ MUPSF

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนท่านที่สนใจ ร่วมรับฟัง การเสวนาวิชาการ รูปแบบออนไลน์ ซีรีย์
เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการสร้างโอกาสและความยั่งยืน” EP.3 หัวข้อ “ทริคง่ายๆ เพื่อให้ได้ MUPSF”
 


 

โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
ที่ปรึกษากองบริหารการศึกษา
รศ.ดร.ทพ.กวิน สิปิยารักษ์ (UKPSF ประเภท Senior Fellow)
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผศ.ดร.อลิสา ดำเนินสวัสดิ์ (MUPSF ระดับ 2)
คณะวิทยาศาสตร์

จันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.40 น.
ผ่านทาง
WebEx Webinars
Webinar number: 2646 577 4149
Webinars password: 240766
หรือ Page Facebook : MU Faculty Senate