อบรม “Mentoring Matters: Tips to improve your skills as a Mentor and Mentee

อบรม “Mentoring Matters: Tips to improve your skills as a Mentor and Mentee
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566
หัวข้อ “Mentoring Matters: Tips to improve your skills as a Mentor and Mentee”
ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ตั้งแต่เวลา 9.30 - 15.30 น.)

กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1Q-I6k776PbQJjBz8K6_YN3jzSWJ4Z4ct/view?usp=sharing