งานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้ง 12

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้ง 12 ประจำปี พ.ศ. 2565
http://fofa.swu.ac.th/cwie-day12-220505/