You are here

งานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้ง 12

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้ง 12 ประจำปี พ.ศ. 2565
http://fofa.swu.ac.th/cwie-day12-220505/

อุทธรณ์/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้นใต้ดิน  อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400.

Email: ramapostgrad@gmail.com

Phone: 02-201-1804-6

ติดต่อได้ที่ช่องทาง Line หรือ Facebook Fanpage

Facebook Facebookchat Map Line