จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้นตจวิทยาครั้งที่ 22

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้นตจวิทยาครั้งที่ 22

รายละเอียดดังนี้