การใช้งานโปรแกรม Endnote 21 หลักสูตร Endnote Bibliographic Management Tools

บรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Endnote 21 หลักสูตร Endnote Bibliographic Management Tools จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรม Endnote 21 ในด้านการจัดการข้อมูลบรรณานุกรมสำหรับการทำผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

เป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ Internet เบื้องต้นได้

มีความสนใจในการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote 21

สามารถเข้าร่วมอบรมได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร

 

 สมัครเข้าร่วมอบรม

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมลงทะเบียนได้ที่ "ลงทะเบียนออนไลน์" 
สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 • รุ่นที่ 1 : อบรมวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.15 น.
 • รุ่นที่ 2 : อบรมวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 วลา 09.00 – 16.15 น.
 • รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน ต่อรุ่น
 • จัดอบรมในรูปแบบ Onsite Training ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเข้าอบรมรุ่นใดรุ่นหนึ่ง เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น

 

 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 

 

 กำหนดการจัดอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Endnote 21 หลักสูตร Endnote Bibliographic Management Tools

รุ่นที่ 1 : อบรมวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.15 น.

รุ่นที่ 2 : อบรมวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 วลา 09.00 – 16.15 น.
กำหนดการอบรม 

 

 การเตรียมตัวก่อนอบรม

กรณีผู้เข้าอบรมต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการอบรม จะต้องเตรียมความพร้อมดังนี้

 • ตรวจสอบ Compatibility and System Requirements ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้รองรับการใช้งานโปรแกรม Endnote 21 ดังนี้
  - สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ Windows 10, 11
  - สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Macintosh รองรับ macOS 10.14, 10.15, 11, 12, 13. ขึ้นไป
 • สามารถดูข้อกำหนดของโปรแกรมเพิ่มเติมที่ URL : https://endnote.com/product-details/compatibility
 • ติดตั้งโปรแกรม Endnote 21 และ Microsoft Word เวอร์ชั่น 2016 ขึ้นไป พร้อม Activate โปรแกรมให้เรียบร้อยก่อนเข้าอบรม
  โดยดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรมได้ที่ ระบบ Software Download Center (เฉพาะภายในเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น)
  URL : https://softwaredownload.mahidol.ac.th