โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567

โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT

Mahidol University English Language Test (MU-ELT) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจำวันในบริบทต่างๆ 

ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567