การตรวจประเมิน MU AUN QA หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการ

 การตรวจประเมิน MU AUN QA หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการ วันพุธที่ 13 ธ.ค. 66